تحسین شایسته شماست.

ارزش های بنیادین

شرکت راشن هیدرولیک نوپاک، تمامی مشتریان، کارکنان، تامین کنندگان و رقبای خود را ذینفعان خود دانسته و برای داشتن رابطه برد – برد با آنان ارزش قائل بوده و به تعهدات خود پایبند است.

  • اعتقاد راسخ به کرامت انسانی
  • اعتقاد و التزام به اصل مشتری مداری
  • اعتقاد به تحول و الزام به خلاقیت ، نوآوری و یادگیری مستمر به عنوان پایه های اساسی بقا
  • اعتقاد و احترام به کار تیمی ، مسئولیت پذیری، روزآمدی و بهبود مستمر
  • اعتقاد به ادب، صداقت، عدالت ، انتقاد پذیری، صمیمیت و امانت داری
  • تعهد به حفظ منافع اجتماعی و مسایل زیست محیطی